No262黄色丝袜丝足诱惑写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No262黄色丝袜丝足诱惑写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

又云∶勿饮酒,多食雀肉,使子心淫精乱。 己酉年生,寿八十三,食麦。

其状脚烦热而腰痛也。《集验方》治少小面疮方∶丹茱萸叶,以东流水煮,以浴,良。

敷二物飞乌膏及飞乌散。 又云∶淬铁水,主小儿丹毒,饮一合,是打铁槽中水也。

藏胞当门户,令儿痴,失明,喑聋。又可食冷葵菹、猪肉、酢饭、黄连汁、葛汁、大小豆汁、米泔、米粉水。

《医门方》∶末桂心,涂,良。服术方∶《大清经》云∶服术,令人身轻目明,延年益寿,颜色光泽。

亦为末酒服,蔓荆园中无蜘蛛是其相畏也。七月七日、十七日、二十七日、申日、申时生子名为七月子。

Leave a Reply